เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอนุบาลบ้านครูและเนสเซอรี่บ้านครู

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านครูก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2529 เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาล 1- 3 ปัจจุบันใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ภายในระยะเวลา 3 ปี โรงเรียนมีความคาดหวังว่า นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้านครูจะต้องเป็นเด็กที่มี ความพร้อมทุกด้าน มีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตตามวัย มีความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ เป็นผู้ที่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมจากสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์

เป็นเด็กดี มีความสุข สนุกกับการเรียน

นักเรียนของโรงเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ มีความประพฤติดี มีระเบียบ วินัย สามารถปฎิบัติตามข้อตกลงของสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ทุกคนได้รับการพัฒนาโดยผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งกิจกรรมประจำวันและ6กิจกรรมหลักและยังมีกิจกรรมเสริมให้เลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งทุกกิจกรรมสามารถพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ทำให้เด็กได้รับความสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้ เป็นการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการศึกษาระดับต่อไป


รางวัลและเกียรติประวัติ

ปีการศึกษา 2546 - ปีการศึกษา 2551

ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ความคิดสร้างสรรค์จากการแข่งขัน

“ กีฬาอนุบาล สัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิเศวตศิลาจาก ผศ.ดร.หฤทัย อติชาตพงศ์ ประธานชมรมกีฬาอนุบาลกรุงเทพ เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

คะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลใน งาน “วันแบรนด์นักประดิษฐ์และจิตรกรน้อย” ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2546 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ เมื่อวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2548 ในระดับคุณภาพ ดี ทุกมาตรฐาน

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน “เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์” ในงานกีฬาอนุบาล

ISLAND SPORT KID ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ฮอลล์ วันที่ 25- 27 พฤศจิกายน 2548 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 กองเชียร์ ลีดเดอร์และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทกีฬารวมของ นายอนุสรณ์ ไชยเดชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

โล่จากสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง

ร่วมกับ สำนักงานเขตวังทองหลางมอบให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านครู เนื่องในโอกาสที่สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการทางวัฒนธรรมดีเด่นในปีพ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน 2548

ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 2

ณ โรงเรียนอุดมศึกษาเมื่อ วันที่ 1ธันวาคม 2549 มีดังนี้
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬารวมของ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลีดเดอร์
- ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศขบวนพาเหรด

ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันฟุตบอลอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากนายประเสริฐ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ในงานแข่งขันฟุตบอลอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551

เกียรติบัตร จากสภาวัฒนธรรม เขตวังทองหลาง จากการร่วมงานวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ได้รับรางวัล6เหรียญทอง 7 เหรียญเงินและ 7เหรียญทองแดง

จากการแข่งขันกีฬาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2550

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2551 ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทุกมาตรฐาน

ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์จากผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศึกษา

ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 3ณ โรงเรียนอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนชินวร ในการเแข่งขันกีฬาอนุบาลชินวรสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนชินวรเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552

นักเรียนได้รับ 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาอนุบาลกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2551

ปีการศึกษา 2552 - ปีการศึกษา 2555

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 4จากอาจารย์ชฎิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชินวร ในการแข่งขันกีฬาอนุบาลชินวรสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552

นักเรียนได้รับ 2เหรียญทอง 1 เหรียญเงินและ 5 เหรียญทองแดง

จากการแข่งขันกีฬาอนุบาลชินวรสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชินวรเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2552

นักเรียนได้รับ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง

จากการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552

ป้าย “โรงเรียนต้นแบบ การจัดการกล่องเครื่องดื่ม ภายในโรงเรียน โครงการแยกกล่อง ลดขยะ” ประจำปี 2553

จากชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่มเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2554

นักเรียนได้รับ10 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง

จากการ แข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ณ สนามโรงเรียนอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554

การตรวจประเมินมาตรฐานตามโครงการพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร

โรงอาหารในโรงเรียนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปี 2553

โล่ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลบ้านครูที่ให้การสนับสนุนการแสดง ในงาน “เมืองไทย 360องศา คุณภาพการท่องเที่ยวระดับสากล”

จาก นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2555

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น อนุบาล3 ในงานฉลองครบรอบ 10 ปี ( LBS 10th Anniversary) <>

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว(LADPRAO BILINGUAL SCHOOL) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

การตรวจประเมินมาตรฐานตามโครงการพัฒนามาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร โรงอาหารในโรงเรียนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปี 2554

โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการนิทานเพื่อนรัก

จาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา

ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4

ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่
นางนันทา ศันธนะ
นางสาวจันทร ศันธนะ

ผู้ที่ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5

ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่
นางดวงพร ปู่บุตรดี
นางชญาน์นันท์ จิตวิริยนนท์
นางสาววงเดือน ดอนน้อยหน่า
นางสาวสุวรรณี ศรีทองอ่ำ
นางสาวพิมพกานต์ ด้วงอินทร์
นายฐานิสร์ สิงหเสนี
นางสาวจิดาภา ด้วงอินทร์
นางกัญญนันท์ ศรีภูธร

รวมรูปภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  • เว็บไซต์ : www.bankru.ac.th
  • E-mail :bankru@bankru.ac.th
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-5420864
  • เบอร์แฟกส์ : 02-5420859
  • ที่อยู่ : 172/6 หมู่6 ถนน ลาดพร้าว 93 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310